የዐማራ መረጃ ማሰራጫ ማዕከል

Amhara Broadcasting Center

Career

Join AbcTV: open positions

 

የሥራ ማስታወቂያ

በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘው እና ወደሳተላይት ስርጭት የገባው ABC TV በሚከተሉት የሥራ ዘርፎች ብቁ ሙያተኞችን ለመቅጠር ይፈልጋል።

1) ሲኒየር የፕሮግራም አዘጋጅ

– በቴቪ ዝግጅቶች ላይ በተለይም ቃለመጠይቅ የማድረግ እና የዜና ዘገባ ልምድ ያለው ያላት፤
– የABC TV ኤዲቶሪያል መመሪያ ጠብቆ ለመስራት ፈቃደኛ የሆነ/የሆነች፤
– በአማራው ሕዝብ የትግል ጉዳዮች እምነት ያለው/ያላት፤
– ከኢትዮጵያ ውጭ በአፍሪካ አገራት ፣ በአውሮፓ፣ አሜሪካ ወይም ካናዳ የሚኖር/የምትኖር፤

2) ሲኒየር የቪዲዮ እና ግራፊክስ ኤዲተር፤

– በቴቪ ፕሮዳክሽን ኤዲቲንግ ሥራ እና ቴክኒካል ሥራዎች ልምድ ያለው ያላት፤
– የABC TV ኤዲቶሪያል መመሪያ ጠብቆ ለመስራት ፈቃደኛ የሆነ/የሆነች፤
– በአማራው ሕዝብ የትግል ጉዳዮች እምነት ያለው/ያላት፤
– ከኢትዮጵያ ውጭ በአፍሪካ አገራት ፣ በአውሮፓ፣ አሜሪካ ወይም ካናዳ የሚኖር/የምትኖር፤

ከላይ በተጠቀሱት የሥራ መስኮች ልምዱና ፍላጎቱ ያላችሁ ሙያተኞች ልምዳችሁንና ፍላጎታችሁን የሚገልፅ ማመልከቻ በኢሜል አድራሻችን info@amharabroadcasting.com መላክ ትችላላችሁ ።

ABV TV !
ትጋታችን ለህልውናችን !!

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV is seeking a skilled and dynamic TV Reporter to join our news team. As a TV Reporter, you will be responsible for researching, conducting interviews, writing, and presenting news stories for broadcast on ABC TV. You will cover a wide range of topics, including breaking news, politics, business, entertainment, and other stories consistent with ABC TV’s editorial policy.

Responsibilities:

 • Research and investigate news stories to gather accurate and reliable information.
 • Conduct interviews with relevant individuals, including experts, witnesses, and public figures.
 • Write compelling scripts and deliver reports on-air in a clear and engaging manner.
 • Present news stories on camera in a professional and engaging manner
 • Collaborate with producers and editors to develop story ideas and angles.
 • Stay updated with current events, local news, and trends to ensure timely and relevant reporting.
 • Maintain a professional and ethical approach while adhering to journalistic standards.
 • Work effectively under tight deadlines and adapt to breaking news situations.
 • Maintain relationships with sources and contacts for future story opportunities.
 • Utilize digital platforms and social media to enhance news coverage and engage with the audience.
 • Follow ABC’s editorial guidelines and contribute to the overall success of ABC TV.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in journalism, Communications, or a related field (or equivalent experience)
 • Proven experience as a TV reporter or journalist or in a similar role.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Strong writing and storytelling skills.
 • Ability to work effectively in a fast-paced and dynamic news environment.
 • Proficiency in using professional video and audio equipment.
 • Strong on-camera presence and ability to deliver news reports effectively.
 • Deep understanding of ethical journalism standards.
 • Ability to work independently as well as part of a team.
 • Familiarity with digital platforms and social media tools for news reporting.
 • Willingness to travel and work flexible hours, including evenings and weekends.
 • Familiarity with TV news production tools and technologies.

Preferred Qualifications:

 • Previous on-camera reporting experience: Experience as a TV reporter, news anchor, or correspondent will demonstrate your ability to handle live reporting, deliver news stories effectively, and engage with viewers.
 • Expertise in specific subject areas outlined in the editorial policy: Having in-depth knowledge or experience in specific fields such as politics, business, technology, entertainment, or sports can be an asset, as it allows you to provide informed and insightful coverage in those areas.
 • Multimedia skills: Proficiency in video editing, shooting, and producing content for television or online platforms can be advantageous. Familiarity with editing software and equipment used in TV production can showcase your versatility and ability to create compelling visual stories.
 • Language proficiency: Fluency in multiple languages in addition to Amharic, can broaden your ability to cover diverse communities and connect with a wider audience.
 • Social media proficiency: Strong skills in utilizing social media platforms, such as Twitter, Instagram, or YouTube, can help extend the reach of your reporting and engage with viewers on multiple platforms.
 • Demonstrated teamwork and adaptability: Highlighting your ability to collaborate effectively with producers, camerapersons, and other team members, as well as your flexibility to handle changing assignments or breaking news situations, can be advantageous.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line ” TV Reporter Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

Job Description: ABC TV is seeking a talented and experienced Audio and Video Editor to join our production team. As an Editor, you will play a crucial role in shaping and delivering final content for our television programs, ensuring high-quality storytelling, and engaging. You will be responsible for editing and enhancing audio and video content for our television programs. You will collaborate closely with producers, directors, and other team members to ensure high-quality output that meets the standards of ABC TV. This is an exciting opportunity to contribute to a newly established broadcasting network and make a meaningful impact on ABC TV’s mission and vision.

Responsibilities:

 • Edit audio and video content for ABC TV programs, including commercials, promos, documentaries, and TV shows.
 • Utilize industry-standard editing software to assemble, trim, and enhance footage to create compelling visual stories.
 • Collaborate with producers, directors, and other team members to understand project requirements and deliver high-quality edits within tight deadlines.
 • Enhance audio quality by adjusting levels, removing background noise, and adding sound effects or music as necessary.
 • Color correct and apply visual effects to footage to enhance visual appeal and maintain consistency.
 • Stay up to date with the latest trends and techniques in audio and video editing and propose innovative ideas to improve production quality.
 • Manage and organize media files to ensure efficient workflow and easy retrieval of assets.
 • Ensure compliance with technical specifications and broadcast standards.

Qualifications:

 • Proven work experience as an Audio and Video Editor, preferably in a television production environment.
 • Proficiency in industry-standard video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or Avid Media Composer.
 • Strong understanding of audio editing techniques, including noise reduction, sound mixing, and synchronization.
 • Excellent knowledge of video formats, codecs, and export settings for broadcast and online distribution.
 • Solid understanding of color grading, visual effects, and motion graphics.
 • Ability to work well under pressure and meet tight deadlines without compromising quality.
 • Strong attention to detail and excellent organizational skills.
 • Effective communication and teamwork skills to collaborate with producers, directors, and other team members.
 • Bachelor’s degree in film production, Broadcasting, or a related field is preferred.
 • A portfolio or showreel showcasing your previous editing work is highly desirable.

Preferred Qualifications:

 • Experience working in a broadcast television environment.
 • Familiarity with ABC TV programming and style.
 • Knowledge of broadcast standards and technical requirements for television production.
 • Experience with multi-camera editing and live event coverage.
 • Proficiency in audio post-production techniques, including dialogue editing and mixing.
 • Experience in motion graphics and animation.
 • Strong storytelling skills and the ability to craft compelling narratives through editing.
 • Familiarity with digital asset management systems.
 • Knowledge of captioning and subtitling processes.
 • Understanding of music licensing and copyright regulations.
 • Experience with 3D modeling and compositing software.
 • Familiarity with social media platforms and their video requirements.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line ” Audio and Video Editor Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV station is seeking a talented and dynamic Journalist to join our team. As a Journalist at ABC TV, you will play a crucial role in reporting, researching, and producing news stories for our broadcast and digital platforms. You will be responsible for gathering information, conducting interviews, and creating compelling content that meets the highest journalistic standards. You will work closely with producers, camera operators, and editors to ensure the timely and accurate delivery of news content. The ideal candidate will have a passion for storytelling, excellent communication skills, and a deep understanding of current events.

Responsibilities:

 • Conduct thorough research on assigned topics and gather relevant information from various sources, including interviews, press releases, and online resources.
 • Write clear, concise, and engaging news stories for television and online platforms.
 • Conduct interviews with key individuals, experts, and eyewitnesses to gather information and quotes.
 • Shoot and edit video footage, as necessary, to support news stories.
 • Present news stories on camera in a professional and engaging manner.
 • Collaborate with producers, camera operators, and editors to ensure the smooth production and delivery of news content.
 • Stay updated on current events, local news, and industry trends to provide accurate and relevant information to our audience.
 • Monitor news sources, social media, and wire services for breaking news and potential story leads.
 • Meet tight deadlines and work well under pressure in a fast-paced newsroom environment.
 • Adhere to ethical standards and guidelines in journalism, ensuring accuracy, fairness, and impartiality in reporting.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in journalism, Communications, or a related field.
 • Previous experience as a journalist, preferably in a broadcast news environment.
 • Strong writing and editing skills with excellent command of grammar and AP style.
 • Proficiency in shooting and editing video using industry-standard equipment and software.
 • Comfortable presenting news stories on camera with confidence and poise.
 • Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality news content.
 • Strong research skills with the ability to gather information from various sources.
 • Knowledge of newsroom workflows and a keen eye for newsworthy stories.
 • Familiarity with social media platforms and digital content creation is a plus.

Application Process:

To apply for the position of Journalist at ABC TV, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Journalist Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

We are seeking a highly skilled and experienced Editor-in-Chief to join our dynamic team at ABC TV. As the Editor-in-Chief, you will play a crucial role in overseeing the editorial direction, content strategy, and production quality of our television programs. You will be responsible for managing a team of talented editors and collaborating closely with producers, directors, and other stakeholders to ensure the delivery of engaging and impactful content to our viewers according to the editorial policy.

Responsibilities:

 • Develop and implement the overall editorial strategy and content direction for ABC TV
 • Supervise and lead a team of editors, providing guidance, feedback, and mentorship to ensure the highest standards of editing and storytelling.
 • Collaborate with producers, directors, and other departments to establish the creative vision and ensure it aligns with the goals and objectives ABC TV.
 • Oversee the planning and execution of all editorial processes, including content selection, video editing, sound design, and post-production.
 • Stay updated with industry trends and audience preferences to continuously improve the quality and relevance of our programming.
 • Ensure adherence to deadlines and budget constraints, while maintaining the highest level of production values.
 • Develop and maintain relationships with external content providers, freelance editors, and industry professionals.
 • Monitor and evaluate the performance of programs, providing constructive feedback and implementing necessary changes for improvement.
 • Collaborate with the marketing and promotions team to create compelling teasers and trailers to attract viewership.
 • Ensure compliance with legal and ethical broadcasting standards.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in journalism, communications, media studies, or a related field. A master’s degree is a plus.
 • Proven experience as an Editor-in-Chief, managing the editorial process for a TV station or production company.
 • Exceptional editorial judgment and storytelling skills, with a keen eye for detail and ability to maintain high production values.
 • Strong leadership and team management abilities, with experience in mentoring and motivating a team of editors.
 • Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid) and familiarity with industry-standard post-production tools and techniques.
 • In-depth knowledge of current and emerging television industry trends, formats, and production techniques.
 • Excellent verbal and written communication skills, with the ability to provide constructive feedback and collaborate effectively with diverse teams.
 • Strong organizational skills, with the ability to manage multiple projects simultaneously and meet deadlines.
 • Familiarity with legal and ethical guidelines in broadcasting.
 • A creative mindset and a passion for producing compelling and innovative content.

Preferred Qualifications:

 • Master’s degree in journalism, communications, media studies, or a related field.
 • Extensive experience in television editing, preferably in a leadership role.
 • Experience working in a fast-paced news environment or with live broadcast production.
 • Knowledge of audience engagement strategies and the ability to develop content that resonates with target demographics.
 • Familiarity with data-driven decision making and the ability to analyze audience metrics to inform content strategy.
 • Experience with multi-platform content distribution, including digital and social media.
 • Strong network of industry contacts and the ability to foster partnerships and collaborations.
 • Experience in managing budgets and resources efficiently.
 • A track record of successfully launching new programs or initiatives.
 • Experience with crisis management and the ability to handle high-pressure situations.

To apply, please submit:

 • Your updated resume highlighting relevant experience.
 • A cover letter outlining your qualifications and why you are interested in the role.
 • A portfolio of your previous work, showcasing your editing skills and examples of successful programs you have contributed to.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.

Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered.

Application Deadline: Until filled.

Please submit your application materials to info@amharabroadcasting.com . Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Term: Parttime/Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV, a newly established broadcasting network, is seeking a talented and creative Graphic Designer to join our dynamic team. As a Graphic Designer, you will play a crucial role in creating visually compelling and engaging graphics for our television programs and promotional materials. Your designs will be instrumental in enhancing our brand identity and capturing the attention of our audience. This is an excellent opportunity for an experienced designer to showcase their skills and contribute to the success of our network.

Responsibilities:

 • Develop innovative and compelling graphic designs, animations, and visual elements for ABC TV programs, promos, commercials, digital platforms, and branding materials.
 • Collaborate with the creative team to conceptualize and execute design ideas that align with the network’s vision and brand guidelines.
 • Create visually appealing on-screen graphics, lower thirds, transitions, and other visual elements for television broadcasts.
 • Design promotional materials such as posters, banners, and social media graphics to promote ABC TV shows and events.
 • Work closely with producers, directors, and other team members to understand project requirements and deliver high-quality designs within deadlines.
 • Stay updated with the latest design trends, techniques, and software tools to continuously improve the quality and impact of your work.
 • Maintain a strong attention to detail, ensuring accuracy and consistency in all designs.
 • Collaborate with external vendors, printers, and other partners as needed to ensure the successful production and delivery of design materials.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in graphic design, Visual Communication, or a related field.
 • Proven experience as a Graphic Designer, preferably within the television or media industry.
 • Proficient in industry-standard design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign).
 • Strong portfolio showcasing a range of design projects, including graphics, animations, and visual effects.
 • Excellent creativity and artistic skills, with a keen eye for detail and composition.
 • Strong portfolio demonstrating a wide range of design skills, including typography, layout, color theory, and visual storytelling.
 • Ability to work collaboratively in a fast-paced environment and manage multiple projects simultaneously.
 • Strong communication and organizational skills.
 • Ability to work in a fast-paced environment and manage multiple projects simultaneously.
 • Knowledge of motion graphics and video editing software is a plus.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Graphic Designer Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Parttime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV is seeking a highly skilled and experienced News Anchor to join our esteemed news team. As a News Anchor, you will play a crucial role in delivering accurate, engaging, and compelling news stories to our audience. You will work closely with the production team to present daily news updates, conduct interviews, and provide insightful analysis on current events.

Responsibilities:

 • Present daily news updates, including breaking news, current events, and feature stories.
 • Conduct interviews with guests, experts, and public figures.
 • Write and edit news scripts, ensuring accuracy and adherence to journalistic standards.
 • Collaborate with the production team to develop story ideas and news segments.
 • Stay up-to-date with local, national, and international news developments.
 • Provide live coverage of events, both in-studio and on location.
 • Engage with viewers through social media platforms and respond to their inquiries.
 • Maintain a professional and unbiased demeanor while delivering news content.
 • Adhere to strict deadlines and manage time effectively.
 • Participate in editorial meetings and contribute ideas for news coverage improvement.

Requirements:

 • Bachelor’s degree in journalism, Communications, or a related field (or equivalent experience).
 • Proven experience as a News Anchor or a similar role in a reputable news organization.
 • Excellent on-camera presence and ability to deliver news content with clarity and confidence.
 • Strong research and interviewing skills.
 • Exceptional written and verbal communication skills.
 • Sound knowledge of journalistic ethics and standards.
 • Familiarity with current affairs, politics, and various subject matters.
 • Ability to work under pressure and adapt to fast-paced newsroom environments.
 • Proficiency in using teleprompters and studio equipment.
 • Knowledge of video editing software and basic computer skills.
 • Flexibility to work irregular hours, including weekends and holidays, as news events require.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Anchor Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary: 

Amhara Broadcasting Center Television, ABC TV, is a newtelevision network dedicated to providing high-quality educational, entertainment and informative content to millions of viewers worldwide on Amhara issues. We are currently seeking a talented and passionate Social Media Specialist/analyst to join our dynamic team. As a Social Media Specialist, you will play a key role in enhancing our brand presence, engaging our audience, and driving traffic to our captivating content. This role also involves monitoring and analyzing social media platforms for relevant news, trends, and user-generated content, and then presenting the findings on television broadcasts on a daily basis. This is an exciting opportunity to contribute to the success of a ABC TV.

Responsibilities:

➢ Develop and implement effective social media strategies to promote ABC TV’s programming and increase audience engagement.
➢ Manage the day-to-day operations of ABC TV’s social media accounts, including content planning, scheduling, and publishing.
➢ Monitor ABC TV’s social media channels for audience feedback, trends, and opportunities, and respond to comments and inquiries in a timely and professional manner.
➢ Collaborate with other ABC TV teams to develop and execute social media campaigns that align with ABC TV’s overall marketing objectives.
➢ Track and analyze social media metrics to measure the effectiveness of campaigns, generate reports, and make data-driven recommendations for improvement for future strategies.
➢ Stay up to date with the latest trends and best practices in social media and digital marketing and provide recommendations for continuous improvement.
➢ Identify and engage with influencers and brand advocates to amplify ABC TV’s reach and visibility.
➢ Assist in the planning and execution of social media campaigns, contests, and live events.
➢ Monitor competitor activities and industry trends to identify new opportunities for ABC TV.
➢ Monitoring various social media platforms, such as Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube, to track relevant discussions, trending topics, and user engagement related to television shows or specific events.
➢ Gather and collect data from social media platforms using specialized tools and software. This may involve extracting metrics like engagement rates, follower counts, sentiment analysis, and user demographics to understand audience behavior and preferences.
➢ Pay attention to conversations, mentions, and sentiment around specific television programs, news events, or relevant topics. Identify influencers, celebrities, and public figures who are active on social media and have an impact on the TV landscape.
➢ Crisis Management: social media can be a powerful tool for spreading information during crises or breaking news situations. As part of your role, you may need to monitor social media platforms during such events to gather real-time updates, user reactions, and on-the-ground perspectives. This information can then be used to inform television reporting, providing a comprehensive view of the situation.
➢ Story Development: social media can serve as a valuable source for story development and idea generation. By analyzing social media conversations, you can uncover unique angles, user-generated content, or untapped narratives that can be developed into engaging television stories or segments. Collaborating with the production team to brainstorm and pitch these ideas can enhance the overall content quality.
➢ Trend Analysis: By analyzing social media data, you would identify emerging trends, popular hashtags, and conversations surrounding television shows, characters, or specific storylines. This analysis can help TV producers and broadcasters gauge audience interests and preferences.
➢ Audience Insights: By analyzing social media conversations, you can gain insights into the viewers’ opinions, preferences, and reactions to television programming. This information can be used to inform TV producers about audience sentiment and expectations.
➢ Reporting: As a social media analyst, you would compile regular reports summarizing social media trends, audience engagement metrics, and other relevant findings. These reports would provide valuable insights to television producers and hosts, helping them understand the impact of their content and make informed decisions.
➢ Real-time Updates: During live television broadcasts or special events, you would provide real-time updates on social media trends, viewer reactions, and engagement. This information can be incorporated into on-air discussions or used to enhance the audience’s viewing experience.

Qualifications:

➢ Bachelor’s degree in journalism, communication, marketing, or a related field.
➢ In-depth knowledge of social media platforms (including Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and LinkedIn) and their respective audiences. Familiarity with emerging platforms and trends and broadcasting industry is a plus.
➢ Strong knowledge of social media platforms, tools, and best practices.
➢ Excellent writing skills with the ability to create compelling content that aligns with ABC TV’s brand voice.
➢ Proficient in using social media management tools such as Hootsuite, Sprout Social, or Buffer.
➢ Proficiency in social media analytics and tracking tools to extract actionable insights. Experience with tools like Google Analytics, Facebook Insights, and social media listening platforms is highly desirable.
➢ Ability to work under pressure and meet deadlines in a fast-paced environment.
➢ Strong interpersonal skills and the ability to engage with a diverse audience.
➢ Familiarity with video editing and graphic design software is a plus.
➢ Knowledge of broadcast journalism ethics and standards.

Application Process: 

To apply for this position, please submit the following documents:

➢ Updated resume
➢ Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
➢ A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Social Media specialist/analyst/reporting Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled. 

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply. Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV is seeking a skilled and dynamic TV Reporter to join our news team. As a TV Reporter, you will be responsible for researching, conducting interviews, writing, and presenting news stories for broadcast on ABC TV. You will cover a wide range of topics, including breaking news, politics, business, entertainment, and other stories consistent with ABC TV’s editorial policy.

Responsibilities:

 • Research and investigate news stories to gather accurate and reliable information.
 • Conduct interviews with relevant individuals, including experts, witnesses, and public figures.
 • Write compelling scripts and deliver reports on-air in a clear and engaging manner.
 • Present news stories on camera in a professional and engaging manner
 • Collaborate with producers and editors to develop story ideas and angles.
 • Stay updated with current events, local news, and trends to ensure timely and relevant reporting.
 • Maintain a professional and ethical approach while adhering to journalistic standards.
 • Work effectively under tight deadlines and adapt to breaking news situations.
 • Maintain relationships with sources and contacts for future story opportunities.
 • Utilize digital platforms and social media to enhance news coverage and engage with the audience.
 • Follow ABC’s editorial guidelines and contribute to the overall success of ABC TV.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in journalism, Communications, or a related field (or equivalent experience)
 • Proven experience as a TV reporter or journalist or in a similar role.
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • Strong writing and storytelling skills.
 • Ability to work effectively in a fast-paced and dynamic news environment.
 • Proficiency in using professional video and audio equipment.
 • Strong on-camera presence and ability to deliver news reports effectively.
 • Deep understanding of ethical journalism standards.
 • Ability to work independently as well as part of a team.
 • Familiarity with digital platforms and social media tools for news reporting.
 • Willingness to travel and work flexible hours, including evenings and weekends.
 • Familiarity with TV news production tools and technologies.

Preferred Qualifications:

 • Previous on-camera reporting experience: Experience as a TV reporter, news anchor, or correspondent will demonstrate your ability to handle live reporting, deliver news stories effectively, and engage with viewers.
 • Expertise in specific subject areas outlined in the editorial policy: Having in-depth knowledge or experience in specific fields such as politics, business, technology, entertainment, or sports can be an asset, as it allows you to provide informed and insightful coverage in those areas.
 • Multimedia skills: Proficiency in video editing, shooting, and producing content for television or online platforms can be advantageous. Familiarity with editing software and equipment used in TV production can showcase your versatility and ability to create compelling visual stories.
 • Language proficiency: Fluency in multiple languages in addition to Amharic, can broaden your ability to cover diverse communities and connect with a wider audience.
 • Social media proficiency: Strong skills in utilizing social media platforms, such as Twitter, Instagram, or YouTube, can help extend the reach of your reporting and engage with viewers on multiple platforms.
 • Demonstrated teamwork and adaptability: Highlighting your ability to collaborate effectively with producers, camerapersons, and other team members, as well as your flexibility to handle changing assignments or breaking news situations, can be advantageous.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line ” TV Reporter Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

Job Description: ABC TV is seeking a talented and experienced Audio and Video Editor to join our production team. As an Editor, you will play a crucial role in shaping and delivering final content for our television programs, ensuring high-quality storytelling, and engaging. You will be responsible for editing and enhancing audio and video content for our television programs. You will collaborate closely with producers, directors, and other team members to ensure high-quality output that meets the standards of ABC TV. This is an exciting opportunity to contribute to a newly established broadcasting network and make a meaningful impact on ABC TV’s mission and vision.

Responsibilities:

 • Edit audio and video content for ABC TV programs, including commercials, promos, documentaries, and TV shows.
 • Utilize industry-standard editing software to assemble, trim, and enhance footage to create compelling visual stories.
 • Collaborate with producers, directors, and other team members to understand project requirements and deliver high-quality edits within tight deadlines.
 • Enhance audio quality by adjusting levels, removing background noise, and adding sound effects or music as necessary.
 • Color correct and apply visual effects to footage to enhance visual appeal and maintain consistency.
 • Stay up to date with the latest trends and techniques in audio and video editing and propose innovative ideas to improve production quality.
 • Manage and organize media files to ensure efficient workflow and easy retrieval of assets.
 • Ensure compliance with technical specifications and broadcast standards.

Qualifications:

 • Proven work experience as an Audio and Video Editor, preferably in a television production environment.
 • Proficiency in industry-standard video editing software such as Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, or Avid Media Composer.
 • Strong understanding of audio editing techniques, including noise reduction, sound mixing, and synchronization.
 • Excellent knowledge of video formats, codecs, and export settings for broadcast and online distribution.
 • Solid understanding of color grading, visual effects, and motion graphics.
 • Ability to work well under pressure and meet tight deadlines without compromising quality.
 • Strong attention to detail and excellent organizational skills.
 • Effective communication and teamwork skills to collaborate with producers, directors, and other team members.
 • Bachelor’s degree in film production, Broadcasting, or a related field is preferred.
 • A portfolio or showreel showcasing your previous editing work is highly desirable.

Preferred Qualifications:

 • Experience working in a broadcast television environment.
 • Familiarity with ABC TV programming and style.
 • Knowledge of broadcast standards and technical requirements for television production.
 • Experience with multi-camera editing and live event coverage.
 • Proficiency in audio post-production techniques, including dialogue editing and mixing.
 • Experience in motion graphics and animation.
 • Strong storytelling skills and the ability to craft compelling narratives through editing.
 • Familiarity with digital asset management systems.
 • Knowledge of captioning and subtitling processes.
 • Understanding of music licensing and copyright regulations.
 • Experience with 3D modeling and compositing software.
 • Familiarity with social media platforms and their video requirements.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line ” Audio and Video Editor Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV station is seeking a talented and dynamic Journalist to join our team. As a Journalist at ABC TV, you will play a crucial role in reporting, researching, and producing news stories for our broadcast and digital platforms. You will be responsible for gathering information, conducting interviews, and creating compelling content that meets the highest journalistic standards. You will work closely with producers, camera operators, and editors to ensure the timely and accurate delivery of news content. The ideal candidate will have a passion for storytelling, excellent communication skills, and a deep understanding of current events.

Responsibilities:

 • Conduct thorough research on assigned topics and gather relevant information from various sources, including interviews, press releases, and online resources.
 • Write clear, concise, and engaging news stories for television and online platforms.
 • Conduct interviews with key individuals, experts, and eyewitnesses to gather information and quotes.
 • Shoot and edit video footage, as necessary, to support news stories.
 • Present news stories on camera in a professional and engaging manner.
 • Collaborate with producers, camera operators, and editors to ensure the smooth production and delivery of news content.
 • Stay updated on current events, local news, and industry trends to provide accurate and relevant information to our audience.
 • Monitor news sources, social media, and wire services for breaking news and potential story leads.
 • Meet tight deadlines and work well under pressure in a fast-paced newsroom environment.
 • Adhere to ethical standards and guidelines in journalism, ensuring accuracy, fairness, and impartiality in reporting.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in journalism, Communications, or a related field.
 • Previous experience as a journalist, preferably in a broadcast news environment.
 • Strong writing and editing skills with excellent command of grammar and AP style.
 • Proficiency in shooting and editing video using industry-standard equipment and software.
 • Comfortable presenting news stories on camera with confidence and poise.
 • Ability to work under tight deadlines and deliver high-quality news content.
 • Strong research skills with the ability to gather information from various sources.
 • Knowledge of newsroom workflows and a keen eye for newsworthy stories.
 • Familiarity with social media platforms and digital content creation is a plus.

Application Process:

To apply for the position of Journalist at ABC TV, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Journalist Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

We are seeking a highly skilled and experienced Editor-in-Chief to join our dynamic team at ABC TV. As the Editor-in-Chief, you will play a crucial role in overseeing the editorial direction, content strategy, and production quality of our television programs. You will be responsible for managing a team of talented editors and collaborating closely with producers, directors, and other stakeholders to ensure the delivery of engaging and impactful content to our viewers according to the editorial policy.

Responsibilities:

 • Develop and implement the overall editorial strategy and content direction for ABC TV
 • Supervise and lead a team of editors, providing guidance, feedback, and mentorship to ensure the highest standards of editing and storytelling.
 • Collaborate with producers, directors, and other departments to establish the creative vision and ensure it aligns with the goals and objectives ABC TV.
 • Oversee the planning and execution of all editorial processes, including content selection, video editing, sound design, and post-production.
 • Stay updated with industry trends and audience preferences to continuously improve the quality and relevance of our programming.
 • Ensure adherence to deadlines and budget constraints, while maintaining the highest level of production values.
 • Develop and maintain relationships with external content providers, freelance editors, and industry professionals.
 • Monitor and evaluate the performance of programs, providing constructive feedback and implementing necessary changes for improvement.
 • Collaborate with the marketing and promotions team to create compelling teasers and trailers to attract viewership.
 • Ensure compliance with legal and ethical broadcasting standards.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in journalism, communications, media studies, or a related field. A master’s degree is a plus.
 • Proven experience as an Editor-in-Chief, managing the editorial process for a TV station or production company.
 • Exceptional editorial judgment and storytelling skills, with a keen eye for detail and ability to maintain high production values.
 • Strong leadership and team management abilities, with experience in mentoring and motivating a team of editors.
 • Proficient in video editing software (e.g., Adobe Premiere, Final Cut Pro, Avid) and familiarity with industry-standard post-production tools and techniques.
 • In-depth knowledge of current and emerging television industry trends, formats, and production techniques.
 • Excellent verbal and written communication skills, with the ability to provide constructive feedback and collaborate effectively with diverse teams.
 • Strong organizational skills, with the ability to manage multiple projects simultaneously and meet deadlines.
 • Familiarity with legal and ethical guidelines in broadcasting.
 • A creative mindset and a passion for producing compelling and innovative content.

Preferred Qualifications:

 • Master’s degree in journalism, communications, media studies, or a related field.
 • Extensive experience in television editing, preferably in a leadership role.
 • Experience working in a fast-paced news environment or with live broadcast production.
 • Knowledge of audience engagement strategies and the ability to develop content that resonates with target demographics.
 • Familiarity with data-driven decision making and the ability to analyze audience metrics to inform content strategy.
 • Experience with multi-platform content distribution, including digital and social media.
 • Strong network of industry contacts and the ability to foster partnerships and collaborations.
 • Experience in managing budgets and resources efficiently.
 • A track record of successfully launching new programs or initiatives.
 • Experience with crisis management and the ability to handle high-pressure situations.

To apply, please submit:

 • Your updated resume highlighting relevant experience.
 • A cover letter outlining your qualifications and why you are interested in the role.
 • A portfolio of your previous work, showcasing your editing skills and examples of successful programs you have contributed to.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.

Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered.

Application Deadline: Until filled.

Please submit your application materials to info@amharabroadcasting.com . Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Term: Parttime/Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV, a newly established broadcasting network, is seeking a talented and creative Graphic Designer to join our dynamic team. As a Graphic Designer, you will play a crucial role in creating visually compelling and engaging graphics for our television programs and promotional materials. Your designs will be instrumental in enhancing our brand identity and capturing the attention of our audience. This is an excellent opportunity for an experienced designer to showcase their skills and contribute to the success of our network.

Responsibilities:

 • Develop innovative and compelling graphic designs, animations, and visual elements for ABC TV programs, promos, commercials, digital platforms, and branding materials.
 • Collaborate with the creative team to conceptualize and execute design ideas that align with the network’s vision and brand guidelines.
 • Create visually appealing on-screen graphics, lower thirds, transitions, and other visual elements for television broadcasts.
 • Design promotional materials such as posters, banners, and social media graphics to promote ABC TV shows and events.
 • Work closely with producers, directors, and other team members to understand project requirements and deliver high-quality designs within deadlines.
 • Stay updated with the latest design trends, techniques, and software tools to continuously improve the quality and impact of your work.
 • Maintain a strong attention to detail, ensuring accuracy and consistency in all designs.
 • Collaborate with external vendors, printers, and other partners as needed to ensure the successful production and delivery of design materials.

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in graphic design, Visual Communication, or a related field.
 • Proven experience as a Graphic Designer, preferably within the television or media industry.
 • Proficient in industry-standard design software such as Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign).
 • Strong portfolio showcasing a range of design projects, including graphics, animations, and visual effects.
 • Excellent creativity and artistic skills, with a keen eye for detail and composition.
 • Strong portfolio demonstrating a wide range of design skills, including typography, layout, color theory, and visual storytelling.
 • Ability to work collaboratively in a fast-paced environment and manage multiple projects simultaneously.
 • Strong communication and organizational skills.
 • Ability to work in a fast-paced environment and manage multiple projects simultaneously.
 • Knowledge of motion graphics and video editing software is a plus.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Graphic Designer Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Parttime contract

Salary: DOE

Job Summary:

ABC TV is seeking a highly skilled and experienced News Anchor to join our esteemed news team. As a News Anchor, you will play a crucial role in delivering accurate, engaging, and compelling news stories to our audience. You will work closely with the production team to present daily news updates, conduct interviews, and provide insightful analysis on current events.

Responsibilities:

 • Present daily news updates, including breaking news, current events, and feature stories.
 • Conduct interviews with guests, experts, and public figures.
 • Write and edit news scripts, ensuring accuracy and adherence to journalistic standards.
 • Collaborate with the production team to develop story ideas and news segments.
 • Stay up-to-date with local, national, and international news developments.
 • Provide live coverage of events, both in-studio and on location.
 • Engage with viewers through social media platforms and respond to their inquiries.
 • Maintain a professional and unbiased demeanor while delivering news content.
 • Adhere to strict deadlines and manage time effectively.
 • Participate in editorial meetings and contribute ideas for news coverage improvement.

Requirements:

 • Bachelor’s degree in journalism, Communications, or a related field (or equivalent experience).
 • Proven experience as a News Anchor or a similar role in a reputable news organization.
 • Excellent on-camera presence and ability to deliver news content with clarity and confidence.
 • Strong research and interviewing skills.
 • Exceptional written and verbal communication skills.
 • Sound knowledge of journalistic ethics and standards.
 • Familiarity with current affairs, politics, and various subject matters.
 • Ability to work under pressure and adapt to fast-paced newsroom environments.
 • Proficiency in using teleprompters and studio equipment.
 • Knowledge of video editing software and basic computer skills.
 • Flexibility to work irregular hours, including weekends and holidays, as news events require.

Application Process:

To apply for this position, please submit the following documents:

 • Updated resume
 • Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
 • A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Anchor Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled.

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply.  Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

Term: Fulltime contract

Salary: DOE

Job Summary: 

Amhara Broadcasting Center Television, ABC TV, is a newtelevision network dedicated to providing high-quality educational, entertainment and informative content to millions of viewers worldwide on Amhara issues. We are currently seeking a talented and passionate Social Media Specialist/analyst to join our dynamic team. As a Social Media Specialist, you will play a key role in enhancing our brand presence, engaging our audience, and driving traffic to our captivating content. This role also involves monitoring and analyzing social media platforms for relevant news, trends, and user-generated content, and then presenting the findings on television broadcasts on a daily basis. This is an exciting opportunity to contribute to the success of a ABC TV.

Responsibilities:

➢ Develop and implement effective social media strategies to promote ABC TV’s programming and increase audience engagement.
➢ Manage the day-to-day operations of ABC TV’s social media accounts, including content planning, scheduling, and publishing.
➢ Monitor ABC TV’s social media channels for audience feedback, trends, and opportunities, and respond to comments and inquiries in a timely and professional manner.
➢ Collaborate with other ABC TV teams to develop and execute social media campaigns that align with ABC TV’s overall marketing objectives.
➢ Track and analyze social media metrics to measure the effectiveness of campaigns, generate reports, and make data-driven recommendations for improvement for future strategies.
➢ Stay up to date with the latest trends and best practices in social media and digital marketing and provide recommendations for continuous improvement.
➢ Identify and engage with influencers and brand advocates to amplify ABC TV’s reach and visibility.
➢ Assist in the planning and execution of social media campaigns, contests, and live events.
➢ Monitor competitor activities and industry trends to identify new opportunities for ABC TV.
➢ Monitoring various social media platforms, such as Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube, to track relevant discussions, trending topics, and user engagement related to television shows or specific events.
➢ Gather and collect data from social media platforms using specialized tools and software. This may involve extracting metrics like engagement rates, follower counts, sentiment analysis, and user demographics to understand audience behavior and preferences.
➢ Pay attention to conversations, mentions, and sentiment around specific television programs, news events, or relevant topics. Identify influencers, celebrities, and public figures who are active on social media and have an impact on the TV landscape.
➢ Crisis Management: social media can be a powerful tool for spreading information during crises or breaking news situations. As part of your role, you may need to monitor social media platforms during such events to gather real-time updates, user reactions, and on-the-ground perspectives. This information can then be used to inform television reporting, providing a comprehensive view of the situation.
➢ Story Development: social media can serve as a valuable source for story development and idea generation. By analyzing social media conversations, you can uncover unique angles, user-generated content, or untapped narratives that can be developed into engaging television stories or segments. Collaborating with the production team to brainstorm and pitch these ideas can enhance the overall content quality.
➢ Trend Analysis: By analyzing social media data, you would identify emerging trends, popular hashtags, and conversations surrounding television shows, characters, or specific storylines. This analysis can help TV producers and broadcasters gauge audience interests and preferences.
➢ Audience Insights: By analyzing social media conversations, you can gain insights into the viewers’ opinions, preferences, and reactions to television programming. This information can be used to inform TV producers about audience sentiment and expectations.
➢ Reporting: As a social media analyst, you would compile regular reports summarizing social media trends, audience engagement metrics, and other relevant findings. These reports would provide valuable insights to television producers and hosts, helping them understand the impact of their content and make informed decisions.
➢ Real-time Updates: During live television broadcasts or special events, you would provide real-time updates on social media trends, viewer reactions, and engagement. This information can be incorporated into on-air discussions or used to enhance the audience’s viewing experience.

Qualifications:

➢ Bachelor’s degree in journalism, communication, marketing, or a related field.
➢ In-depth knowledge of social media platforms (including Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, and LinkedIn) and their respective audiences. Familiarity with emerging platforms and trends and broadcasting industry is a plus.
➢ Strong knowledge of social media platforms, tools, and best practices.
➢ Excellent writing skills with the ability to create compelling content that aligns with ABC TV’s brand voice.
➢ Proficient in using social media management tools such as Hootsuite, Sprout Social, or Buffer.
➢ Proficiency in social media analytics and tracking tools to extract actionable insights. Experience with tools like Google Analytics, Facebook Insights, and social media listening platforms is highly desirable.
➢ Ability to work under pressure and meet deadlines in a fast-paced environment.
➢ Strong interpersonal skills and the ability to engage with a diverse audience.
➢ Familiarity with video editing and graphic design software is a plus.
➢ Knowledge of broadcast journalism ethics and standards.

Application Process: 

To apply for this position, please submit the following documents:

➢ Updated resume
➢ Cover letter highlighting your qualifications and interest in the position.
➢ A portfolio of your previous work (if available)

Please send your application materials to info@amharabroadcasting.com with the subject line “Social Media specialist/analyst/reporting Application – [Your Name]”.

Note: Only shortlisted candidates will be contacted for interviews. We appreciate your interest in joining our team and thank all applicants for their submissions.

Application Deadline: until filled. 

ABC TV is an equal opportunity employer. We value diversity and encourage individuals from all backgrounds to apply. Please note that fluency in Amharic language is a key requirement for this role, and candidates who are not fluent in Amharic may not be considered. Proficiency in additional local and international languages a plus.

ABC Volunteer Application

ABC TV is seeking

 • a skilled and dynamic TV Reporter to join our news team.
 • a talented and experienced Audio and Video Editor to join our production team.
 • a talented and dynamic Journalist to join our team.
 • a highly skilled and experienced Editor-in-Chief to join our dynamic team at ABC TV
 • Cyber-security specialist 
 • Social media Specialist 
 • Web design and Development Specialist 
 • Any IT related professional 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.